Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Groep 6a: sterke torens!
Groep 3b: muis in de klas
Plusklas groep 2-3: thema spinnen
Groep 4c: rommeltrommel
Groep 4b: kunstenaars

Nieuwsberichten

 


De spits van het nieuwe schooljaar is er al weer af. Het is altijd verwonderlijk hoe snel kinderen en collega’s weer in het ritme zitten, alsof we geen vakantie hebben gehad. Hoewel…….. onze kleinste leerlingen hadden het wel pittig de eerste dagen, zij waren best wel moe.
Hierbij doe ik u onze eerste nieuwsbrief van dit cursusjaar toekomen. Ik hoop dat wij dit cursusjaar weer een fijn, gezond en gezegend jaar mogen hebben. Het is goed om aan het begin van dit jaar u weer te vragen het werk op onze school een plaats te geven in uw gebeden. Het is ook voor onze kinderen goed als zij merken en horen dat u dit doet. Wij zijn ten diepste altijd afhankelijk van de zegen van onze God.
Het was erg fijn dat wij weer met een compleet team konden beginnen. Niet vanzelfsprekend, er zijn scholen die nog driftig op zoek zijn naar leerkrachten. Ook de kinderen waren er weer allemaal, en na zo’n vakantieperiode is dat ook een reden om dankbaar te zijn.

Hieronder vindt u weer de data die voor de komende weken van belang zijn. Daarnaast zijn er nog andere “nieuwsberichten” waarvan ik hoop dat u ze met plezier zult lezen.

 

Voor in uw agenda

 • 5 sept.                     Informatieavond 19.00 tot 20.30 uur.
 • 7 sept.                    Juf de Hoop (groep 4A) is 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Van harte gefeliciteerd juf!  
 • 19 en 21 sept.        Contactavond groep 1-8.                      
 • 27 sept.                  Studiedag team. De kinderen zijn die dag vrij!
 • 29 sept.                  Vandaag wordt er een BHV training gegeven aan een aantal leerkrachten.

 

Personeel

In de achterliggende vakantie is de moeder van juf van Wijngaarden (gr. 3B) overleden. Wij wensen de juf en haar familie sterkte toe in dit verlies.
Juf Egas (7B) start dit jaar in verband met haar gezondheid nog niet op volle kracht. Het is erg fijn dat meester van Lankeren haar kan vervangen op maandagmiddag. Wij hopen dat de juf weer helemaal mag opknappen.
Eline Hoogerwerf (adm.) is na de vakantie gestart om op de maandag en de woensdag van 9 tot 11 uur te werken. Dat is erg fijn en een stap voorwaarts. Wij hopen dat dit in de toekomst nog verder uitgebreid kan worden.
Juf van Veen kan in verband met haar gezondheid geen lesgebonden taken doen. Wel zal zij regelmatig op school komen om te helpen met andere werkzaamheden en om de feeling met school te houden. Veel sterkte juf in deze langdurige ziekteperiode!
Op 15 september hopen wij als team afscheid te nemen van juf van Blitterswijk en juf Wassink. Zij hebben veel voor onze school betekend en wij willen hen daarvoor dan ook hartelijk bedanken. Wij wensen hen Gods zegen toe in hun verdere leven.
Onze onderwijsassistent, juf van den Heuvel-Wind kreeg in de eerste schoolweek te horen dat zij een adoptiekindje mocht halen in Zuid-Afrika. Voor haar en haar man betekende dit dat zij maandag 28 augustus in het vliegtuig moest stappen. Heel erg leuk en voor Annemieke en haar man erg blij nieuws. Annemieke is hierdoor minimaal 6 weken met verlof. Haar taken worden door de andere onderwijsassistenten overgenomen.

 

Schoolzaken:

Leerlingen:
In de achterliggende periode werden een aantal gezinnen weer verblijd met de geboorte van een kindje. Op 26 juni is Lukas geboren bij de familie van Kleij. Hij is het broertje van Hanna (8A), Arie (5A), Ruben (3B) en Jan (1-2D). Op 18 juli is bij de familie Milort Fanuel geboren. Hij is het broertje van Evanne (8B) en Joas (4C). Op 28 juli is bij de familie Kortleven een dochter geboren, zij heet Anna. Zij is het zusje van Eva (4A) en Abel (1-2B). Alle familie heel hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in de opvoeding van jullie kinderen.
Verdriet is er bij de families Krijgsman en Houtman, waar een moeder en oma van Marijke (5A), Nienke (7B) en Matthias (6A) vorige week is overleden. Allen veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

 

Onderwijs:
Ook in dit cursusjaar willen wij weer veel zorg en aandacht besteden aan het onderwijs van uw kind(eren). Voor dit cursusjaar staat er weer genoeg in de planning waarvan ik sommige zaken hier zal noemen. Wij weten ons in ons onderwijs afhankelijk van God. Zijn zegen over ons werk is onmisbaar. U als ouders bent echter ook belangrijk. Juist als het gaat om het geven van christelijk onderwijs en een christelijke opvoeding, hoop ik dat wij schouder aan schouder mogen staan. Heeft u vragen, of maakt u zich zorgen of speelt er iets in de thuissituatie. meld dit bij ons. Niet altijd zijn dingen voor leerkrachten waarneembaar bij de kinderen terwijl het toch heel goed is als wij er van af weten. En natuurlijk, gaat het op school goed of bent u erg tevreden over iets, laat het rustig weten. Ook dat vinden leerkrachten leuk!   
Als school willen wij het dit jaar hebben met de leerlingen over duurzaamheid en zaken die daar mee te maken hebben. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hierover leren en geïnformeerd worden omdat dit heel belangrijk is voor hun latere levenshouding in deze maatschappij. Je zou kunnen zeggen dat wij het gaan hebben over het thema rentmeesterschap.
Dit jaar starten wij met een nieuwe natuur- en biologiemethode. Deze methode heet Wondering the World. Het doel van deze methode is de kinderen verwondering en liefde bij te brengen voor de schepping. Een mooie methode, op moderne leest geschoeid. Veel mooie platen, foto’s en filmpjes worden digitaal aangeboden. Het inburgeren van de methode vraagt voor de leerkrachten wel wat tijd, er worden van hen vaardigheden gevraagd die je even onder de knie moet krijgen.
Een ander thema waar wij dit jaar verder willen doordenken is mediawijsheid. Op dit gebied komt er heel veel op kinderen af. Hoe moeten zij hier mee omgaan en welke keuzes moeten zij maken? Typisch een thema waar wij ook uw hulp en visie bij nodig hebben.

 

Overblijven en pleinwacht:
In het overblijfrooster staan ook ouders ingeroosterd voor 16 november. Die beurt komt te vervallen omdat wij ’s middags een studiemiddag hebben en de kinderen vrij zijn. Heeft u even geluk :)!
Tijdens de informatieavond zult u in de gelegenheid gesteld worden om zich op te geven voor reserve-ouder voor pleinwacht lopen en/of overblijven bij de kleuters of groep 6. Wij hopen dat er zich velen voor opgeven! Het is dan handig als u aan mij doorgeeft op welke dagen u wel of niet kunt en eventueel naar welke groep(en) uw voorkeur uitgaat. Mocht u de informatieavond missen, mail mij gerust.

 

Gevonden voorwerpen:
Misschien is het u al opgevallen: onze kist met gevonden voorwerpen zit weer helemaal vol. Deze week kunt u nog even neuzen, daarna ruimen wij hem weer op en gaat al het bruikbare goed naar een goed doel.

 

Parkeren:
In de  eerste schoolweek werd ik opgebeld door een boze buurman. Ik zal u de inhoud van zijn reactie besparen, hij was erg boos over het parkeergedrag van ouders en over het feit dat autoportieren opengegooid worden en tegen zijn auto aansloegen. In heel de buurt weet men dat wij een christelijke school zijn. Wat dat precies betekent weet men niet altijd meer, maar het is wel een feit dat het door veel omwonenden geassocieerd wordt met het gedrag dat wij laten zien. En dan scoren wij helaas niet altijd een voldoende.
Onderstaande mal ontving ik deze week van een ouder. Ik heb de namen er even uit weggelaten en enkele pijnpunten en tips vetgedrukt. Ik denk dat de boodschap duidelijk is.

 

Ik waag er toch maar eens een mail aan. Weet dat jullie er ook weinig aan kunnen doen, maar misschien kan het weer eens in de nieuwsbrief.
Het gaat over het parkeren op en rond de parkeerplaats bij school.
Een enkele keer vind ik het makkelijk om hem daar neer te zetten omdat ik dan 2 kleintjes bij me heb. En ook rij ik regelmatig het terrein op om mijn kind alleen maar af te zetten. Als er geen plek is voor de auto zet ik hem bij de flat of (wat ik nog fijner vind!) bij de Driestar Educatief! Alle ruimte, en maar een klein stukje lopen.
Nou stond ik gisteren op het terrein bij school (op de kiss en ride) maar moest 5/10 minuten wachten tot ik er weg kon. Puur omdat 2 mensen hun auto niet in een vak hadden staan en de mevrouw naast me en ik de draai niet konden maken.
Van de week reed ik het terrein af en toen stonden er auto’s daar in het gras. Je kan echt niet de weg opkijken, en al helemaal niet zien wat er op het fietspad rijdt. Dan neem je maar de gok in de hoop dat er geen fietser aan komt. Dat gaat natuurlijk een keer fout!

 

Laten wij met elkaar er voor zorgen dat mensen zich niet aan ons ergeren en dat er geen ongelukken gebeuren!!

 

Telefoongids
Afgelopen week is de papieren versie van de telefoongids meegegeven. Deze is op kleine onderdelen afwijkend van de digitale versie die ik eerder had verzonden. Let op: 27 september is voor de kinderen een vrije dag!
Het adres van juf van den Heuvel-Adema moet gewijzigd worden in: Veldzoom 2, 2811 BL Reeuwijk.

 

Zendingsgeld 2016-2017:
Ha jongens en meiden,

Ik geef jou…! was het zendingsdoel afgelopen schooljaar. En wat hebben jullie veel gegeven!!
Groepen 0, 1 en 2 gaven:                            29 kinderen 1 maand onderwijs! (of 3 kinderen een heel jaar!)
Groepen 3 en 4 gaven:                                190 christelijke schoolboeken aan kinderen in Haïti!
Groepen 5 en 6 gaven:                                 66 kinderen in Burkina Faso 1 maand speedschool (of 6 kinderen een heel jaar!)
Groepen 7 en 8 gaven:                                 425 kg zaaizaad voor boeren in Oeganda. 8 boeren zijn hiermee geholpen!

Dank jullie wel!!
‘En wat je ook gedaan hebt, aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan!’

Hoofdluis

Hoofdluis steekt regelmatig de kop op. Met name vakantieperioden zijn riskant omdat kinderen dan vaker in een andere omgeving komen en daar hoofdluis oplopen. Op school proberen wij deze beestje een stap voor te blijven door regelmatig de kinderen te controleren. Gelukkig zijn er een aantal moeders die zich hebben opgegeven om hieraan mee te werken. Namens hen doe ik u onderstaande informatie toekomen en verzoek u er goed notitie van te nemen.

 

Luis in je haar? Kammen maar!  Ouder(s)/verzorger(s)  en school hebben hierin beiden een taak; ouder(s)/verzorger(s) dienen het kind regelmatig te controleren en school moet proberen mogelijke verspreiding te voorkomen. De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Regelmatige controles zorgen ervoor dat een snelle en adequate behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet voortdurend besmetten. Als een kind toch hoofdluis heeft, raadt de GGD aan het haar gedurende minimaal  twee weken dagelijks te kammen met een netenkam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook andere huisgenoten te controleren en de omgeving schoon te maken/houden.

 

Op onze school worden alle leerlingen in de 1e  week na iedere vakantie gecontroleerd. Dit gebeurt door een aantal ouder(s)/verzorger(s), genaamd luizenmoeders. Deze ouder(s)/verzorger(s) hebben zich in het begin van het schooljaar voor deze taak (opnieuw) aangemeld. De voorbereiding van deze controles is in handen van de coördinatoren, zij zorgen voor de planning e.d.  en, indien er bij een kind neten of hoofdluis worden aangetroffen, voor de kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s)/klas via de daarvoor aangestelde contactpersoon.  Aan de ouder(s)/verzorgers(s)  de taak om het kind z.s.m. te behandelen

Wanneer bij de controle luizen worden aangetroffen, worden de ouder(s)/verzorger(s) gebeld met het verzoek om het kind van school op te komen halen en te behandelen of om toestemming te geven het kind op school te laten behandelen. Verdere behandeling zal dan thuis moeten plaatsvinden. Na behandeling mag het kind uiteraard weer de lessen vervolgen.

 

Om hoofdluis tegen te gaan zijn er op onze school een aantal regels en afspraken vastgesteld.
Onze opzet is als volgt:

 1. Vanuit school is er een team, aangestuurd door de coördinatoren van luizenmoeders. Luizenvaders zijn uiteraard ook van harte welkom J!
 2. Deze ouders zijn geïnstrueerd en (inmiddels) ervaren  in het opsporen van hoofdluis en neten.
 3. De school heeft bepaald dat op de 1e woensdag na elke vakantie of in een periode dat er hoofdluis op school heerst, een controle plaatsvindt. Zie voor de data hieronder!
 4. De namen van de leerlingen bij wie hoofdluis of neten geconstateerd worden, worden doorgegeven aan de door school aangestelde contactpersoon.
 5. De door school aangestelde contactpersoon stelt de ouder(s)/verzorger(s)  van de betreffende leerlingen telefonisch op de hoogte van de aanwezigheid van luizen bij hun kind(eren), en bespreekt de te nemen stappen en zorgt voor de (digitale) verspreiding van een luizenalert.
 6. De medeleerlingen uit de klas/school  worden middels een mail op de hoogte gesteld van het feit dat er luizen zijn geconstateerd.
 7. Tussentijdse meldingen van luizen  door ouder(s)/verzorger(s) aan school dienen te worden doorgegeven aan de door school aangestelde contactpersoon, zodat deze, samen met de coördinatoren, kan besluiten om een extra controle op hoofdluis te laten plaatsvinden. Ook zal er in zo'n geval een mail uitgaan naar de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de betreffende groep en/of de gehele school. Let op!! Geef dit altijd door!!
 8. Een vriendelijk, doch dringend verzoek om de kinderen op de controle dag zonder gel of lak en met gewassen  haren naar school te sturen. Ook zien wij liever op die dag geen ingewikkelde vlechten/kapsels.
 9. Voor het schooljaar 2017/2018 zijn de volgende controledata vastgesteld, noteer deze a.u.b. in uw agenda;

Woensdag 23 AUGUSTUS 2017
Woensdag 25 OKTOBER   2017
Woensdag 10 JANUARI     2018
Woensdag   7    MAART      2018
Woensdag   16      MEI        2018

Luizenmoeders zullen discreet omgaan met de namen van de kinderen waarbij hoofdluis is aangetroffen.
Op deze manier hopen we met elkaar de luizen buiten de deur te houden, en indien nodig te bestrijden.
De praktijk (ook op andere scholen) heeft uitgewezen dat door een regelmatige controle en goede behandeling het aantal hoofdluismeldingen sterk terugloopt.
Mocht u extra informatie willen hebben over hoofdluis, of wilt u ons team komen versterken dan kunt u contact opnemen met Mirjam Buitenhek, mirjambuitenhek@hotmail.com   /  06-31358184

 

Coördinatoren voor het schooljaar 2017/2018;
Heleen Rijken 
Janneke Stout
Mirjam Buitenhek
Irina Kersenboom
Paula de Waal
Door school aangestelde contactpersoon 2017/2018;
Wilma Hertog, whertog@calvijnschoolgouda.nl (per mail i.v.m. werkzaamheden voor de klas).

 

Medezeggenschapsraad:
Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid van de school? Of juist over praktische zaken of andere schoolzaken? Laat het weten aan de medezeggenschapsraad (mr@calvijnschoolgouda.nl). 
Ten aanzien van de praktische zaken is het natuurlijk wel verstandig om eerst contact op te nemen met de leerkracht van uw kind of de directie van de school.

Met vriendelijke groet, J. van Dam

 

Gepubliceerd op 07-09-2017 door Elske Egas

Categorieën: categoryalgemeen

Bekeken: 307 keer

Geen reacties


Reageer

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |