Johannes Calvijnschool Gouda

Basisschool op Protestants Christelijke grondslag

Meester van Dam jarig!
Groep 1-2c: thema 'onderweg naar school'
Groep 4a: zelfgemaakte pennenbakken!
Groep 1-2c: bezoek Rijkswaterstaat
Groep 7b: fruitsculpturen

Schoolnieuws

 


Hierbij ontvangt u de tweede Nieuwsbrief van dit cursusjaar. Na een zomerse start hebben wij nu weer echt de draad opgepakt. Als ouders bent u in de gelegenheid geweest om de informatieavond te bezoeken en heeft u op de contactavond kunnen spreken over uw kind. Als leerkrachten hebben wij op deze wijze weer veel informatie gekregen en hopen die dan ook op een goede manier te gebruiken en in te zetten voor uw kind.

Tussentijds heb ik u nog op de hoogte gesteld van zorgen rond de ziekte van een drietal ouders. Mevr. Knibbe en mevr. Milort zijn inmiddels geopereerd en wij mogen gelukkig zeggen dat de operaties geslaagd zijn en de uitslagen positief zijn. Wij hopen op verder en algeheel herstel. Mijnheer Rijken is deze week geopereerd. Op het moment dat ik dit schrijf weet ik nog niet hoe de operatie verlopen is. Ook hier is sprake van een ingrijpende ingreep, wij hopen en bidden dat ook hier alles goed mag gaan.

Wij leven graag met u als ouders en gezinnen mee, stel ons gerust op de hoogte van blijde en droeve zaken. Wij denken in dit verband ook aan de familie van Kempen (Kirsten 4B) waar een tante is overleden en inmiddels ook begraven. Van harte gecondoleerd en veel sterkte in dit verdriet.

De familie Verdouw willen wij van harte feliciteren met de geboorte van dochter Linde. Zij is het zusje van Nathan (5A) en Julian (8A).

Hieronder treft u weer de data voor in uw agenda en de overige “nieuwsberichten”.

 

Voor in uw agenda

  • 4 okt.                     Juf Kooiman (gr. 3C) is vandaag jarig en het is dierendag. Juf van harte gefeliciteer met uw verjaardag en we hopen dat alle dieren natuurlijk ook een fijne dag hebben.
  • 5 t/m 7 okt.             Groep 8 gaat met Kamp naar de Meije bij Bodegraven.              
  • 8 okt.                     Juf Bakker (gr. 3C) is jarig. Van harte gefeliciteerd juf!
  • 9 okt.                     Juf de Hoop (gr. 3B) is jarig. Ook u van harte gefeliciteerd juf!
  • 11 okt.                   Wenmorgen voor de nieuwe kinderen die op 7 november starten in de groeigroep.
  • 14 okt.                   Juf Martine van de komende groeigroei trouwt vandaag met Jochum Weenink.
  • 17 t/m 21 okt.         Herfstvakantie.
  • 24 okt.                   Juf Vellekoop is jarig! Juf, van harte gefeliciteerd!!
  • 26 okt.                   Vandaag is er hoofdluiscontrole!

 

 

Personeel

Van Eline Hoogerwerf, de administratief medewerker van school, heeft mij gevraagd u hartelijk te bedanken voor het vele meeleven dat zij ontvangen heeft in de vorm van kaarten. Veel ouders en collega’s hebben haar kaarten gestuurd en dat heeft haar erg goed gedaan. Gelukkig gaat haar herstel door, maar zij ontvangt nog veel therapie en heeft te magen met erge vermoeidheid. Wij hopen dat zij verder mag herstellen zodat zij ook op school haar werk weer ter hand kan nemen.

Juf van Veen (gr. 3A) is nog niet beter. Langzaamaan zal er geprobeerd worden het werken in de klas te gaan opbouwen. Wij wensen haar veel sterkte in dit langdurig ziek zijn.

In de vorige Nieuwsbrief heb ik u al meegedeeld dat juf Bregman na de herfstvakantie zal stoppen met haar lesgevende taken in groep 4B. Haar werk zal op maandag worden overgenomen door juf van den Berg uit groep 5A.

Juf Bredemeijer is deze week met zwangerschapsverlof gegaan. Wij hopen dat zij ook verder een goede zwangerschap mag hebben en dat alles goed mag gaan. Juf Klein (6B) zal na de kerstvakantie met zwangerschapverlof gaan. Er waren ten aanzien van de zwangerschap zorgen, maar gelukkig zijn er nu positieve berichten waar wij met elkaar dankbaar voor zijn.

Juf Janneke de Vries (gr. 1-2B) is ook zwanger. Wij willen haar hier mee feliciteren en hopen dat ook hier alles goed mag gaan. Juf Janneke hoopt in het voorjaar van 2017 met verlof te gaan.

 

Schoolzaken:

 

Schoolklimaat:

Als uitwerking van onze visie op onderwijs, waarin staat dat wij de kinderen een plezierige en veilige omgeving bieden en dat wij binnen deze omgeving elkaar accepteren met de talenten die ons gegeven zijn, hebben wij onderstaande notitie met bijbehorende actieplan opgesteld. Graag wil ik u hiervan laten kennisnemen.

Om deze visie gestalte te geven is een goed schoolklimaat van groot belang. In een goed schoolklimaat voelen zowel leerkrachten als leerlingen zich veilig. Het is daarom van belang dat er een overkoepelend schoolklimaat is met herkenbare elementen die voor heel de school gelden. Op deze manier kunnen we met elkaar het schoolklimaat dragen. Dr C.P. Boele stelt dat heel mooi in zijn boek ‘onderwijsheid’. Hij schrijft:   ´ Scholen zouden zich als karaktervormers primair moeten richten op de ontwikkeling van eigenschappen die mensen in staat stellen zich beschaafd en moreel te gedragen. Dat kan nooit waardenvrij of neutraal.´
We willen een positief schoolklimaat creëren door een aantal regels te maken voor school. We willen een kader scheppen waarin de kinderen leren om zich moreel te gedragen binnen de waarden en normen die wij als Christelijke school belangrijk vinden. In de regels leggen we naar de bovenbouw toe steeds  meer de nadruk op eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. Hierdoor willen we ze ook stimuleren om na te denken en te reflecteren op hun eigen gedrag.
In onze school hebben we gekozen voor de woorden rust, veiligheid en respect. Deze woorden worden hieronder toegelicht.
Doordat wij door heel de school dezelfde herkenbare woorden hebben kunnen we elkaar er ook op aanspreken. Hierdoor blijft het schoolklimaat leven en spreken we allemaal dezelfde ‘taal’.

Rust / veiligheid / respect

Met het woord rust willen we aangeven dat we het belangrijk vinden dat er rust heerst in school. Deze rust is zowel in de klas als op de gangen. Doordat er een klimaat is waarin rust belangrijk is kunnen de kinderen tot leren komen. Hieronder ziet u de regels die bij de betreffende woorden horen. Er is hierin een opbouw van groep 1 naar groep 8.

De regels die horen bij rust zijn:
Er is rust op de gang,  daarom lopen we binnen en rennen we buiten.
Er is rust in de klas, als de juf de bloemenketting om heeft, kan ik geen vraag stellen.

Er is rust op de gang, want als ik op de gang werk,  praat ik zachtjes.
Er is rust in de klas, want we houden ons aan het stoplicht

Er is rust op de gang, want andere groepen in school hebben geen last van mij
Er is rust in de klas, want wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze werkhouding.

Met het woord veiligheid willen we de nadruk leggen dat we het belangrijk vinden dat de kinderen zich veilig voelen op school. Dit zowel fysiek als in hun gevoel. Kinderen leren optimaal als ze zich veilig voelen.

De regels die horen bij veiligheid zijn:
De school is veilig, want we hangen onze jassen aan de kapstok en onze tassen zetten we eronder.
Ik voel me veilig, want we doen elkaar geen pijn.

De school is veilig, want onze plekken zijn aan het einde van de dag opgeruimd.
Ik voel me veilig, want de leerkracht heeft de leiding en ik bemoei me daar niet mee.

De school is veilig, want ik ben verantwoordelijk voor mijn werkplek.
Ik voel me veilig, want mijn keuzes worden geaccepteerd door mijn medeleerlingen.

Met het woord respect willen we duidelijk maken dat het belangrijk is dat we kinderen en leerkrachten respecteren met hun eigen gaven en talenten. We zijn een Christelijke school en geloven dat ieder kind een uniek schepsel van God is. Door respect voor elkaar te hebben kunnen we van elkaar leren en schatten we ieder kind op waarde.

De regels die horen bij respect zijn:
Als de juf praat, dan luister je en praat je er niet door heen.
We zijn één klas, we spelen met elkaar en zitten naast  iedereen.

We hebben respect voor de juf of meester...want we wachten netjes op onze beurt.
We hebben respect voor elkaar, want iedereen is anders en mag op zijn/haar niveau werken
We zijn zuinig op de spullen van school die we gebruiken.

We hebben respect voor de juf of meester, dus we gaan niet tegen ze in.
We hebben respect voor elkaar, dus we roddelen niet.
Ik ben verantwoordelijk voor de spullen van school.

Binnen de school vindt u op iedere verdieping deze drie regels terug. Voor iedereen is zo duidelijk gemaakt dat wij aan de naleving hiervan waarde hechten.

Directe instructie:

School en lesgeven dat hoort bij elkaar. Een goede instructie is een belangrijk onderdeel van het lesgeven. Vooral ook omdat kinderen qua leren van elkaar verschillen. De een begrijpt een instructie vlot en wil snel aan de slag. De ander heeft meer uitleg nodig. Door hier van te voren over na te denken en bij elke les dezelfde structuur te gebruiken worden de lessen en de instructies effectief. De rol van de leerkracht is hierin essentieel. Om dit te kunnen bereiken is het goed om te werken vanuit een model. Wel is het goed om te bedenken dat de praktijk vaak weerbarstig is. Toch levert het eenduidig werken vanuit een model ons voordelen op. Daarom is er voor gekozen om te werken vanuit het directe instructiemodel.
Het directe instructiemodel is een model waarbij leerkracht gestuurd onderwijs met een heldere groepsinstructie centraal staat. Er is veel interactie mogelijk en de feedback is gericht. Dit maakt het model effectief.
In het directe instructiemodel staat het aanhaken van nieuwe kennis bij aanwezige kennis centraal. Enkele hoofdkenmerken van het Directe instructiemodel zijn:
- Basiskennis en -vaardigheden op een krachtige wijze ontwikkelen
- Aansluiten op het individueel tempo van de leerling
- Duidelijke doelen stellen
- Een heldere leerstofopbouw
- Directe feedback geven

We hebben het vorig jaar ons verdiept in de theorie van Directe instructie. Gelukkig is het ook weer niet helemaal nieuw en werd er in ons lesgeven al veel gevonden van dit model. We gaan het echter wel strakker en eenduidiger hanteren. We denken ook dat wij als leerkrachten hierin veel van elkaar kunnen leren. Het zal dan ook in de komende weken nogal eens voorkomen dat leerkrachten bij elkaar in de klas gaan kijken om een instructie van een collega bij te wonen.

 

Zendingsgeld:

Ook dit jaar vragen we de kinderen weer om op maandag zendingsgeld mee te nemen. Het is goed om de kinderen al jong bewust te maken van het belang om te delen met mensen die het minder goed hebben dan wij.

Tot de herfstvakantie is het geld, zoals ieder jaar, bestemd voor onze twee sponsorkinderen, die we via Stichting Woord en Daad steunen. Hierna zullen we sparen voor een ander doel, waarover u later meer zult horen!

 

Medezeggenschapsraad:

Vanavond 3 oktober hoopt de MR te vergaderen.

Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid van de school? Of juist over praktische zaken of andere schoolzaken? Laat het weten aan de medezeggenschapsraad (mr@calvijnschoolgouda.nl). 

 

Met vriendelijke groet, J. van Dam

Gepubliceerd op 04-10-2016 door Elske Egas

Categorieën: categoryalgemeen

Bekeken: 948 keer

Geen reacties


Reageer

Dreef 200 | 2803 HE Gouda | 0182-513555 | calvijnschool@calvijnschoolgouda.nl |

© 2013. powered by emjee ICT diensten. |Inloggen |